ZwrotPodatkuAnglia.plportal dla Polaków pracujących i mieszkających w UK

HM Revenue & Customs od podszewki

Kategoria: Zwrot podatku

Tagi: HM Revenue & Customs, podatek angielski, zwrot podatku

Wiele wyp??at pieni???nych, zasi??k??w czy innych ??wiadcze?? pieni???nych w Wielkiej Brytanii odbywa si? za po??rednictwem jednostki finansowej jak? jest HM Revenue & Customs. Nie ka??dy wie czym jest ta organizacja i w jaki spos??b funkcjonuje, dlatego te?? w poni??szym artykule znale??? mo??na bardzo przydatne i istotne informacje dotycz?ce wy??ej wymienionej organizacji. Szukaj?c informacji dotycz?cych brytyjskich podatk??w i og??lnie ujmuj?c brytyjskich finans??w nie mo??na zapomnie? o HM Revenue & Customs.
Kiedy i dlaczego powsta??a organizacja HMRC?

Oficjaln? dat? powstania HM Revenue & Customs jest dzie?? 18 kwietnia 2005 roku. Organizacja ta powsta??a w wyniku fuzji dw??ch innych jednostek: Inland Revenue oraz HM Customs and Excies. G????wnym powodem, dla kt??rego wspomniana wcze??niej organizacja powsta??a jest pomoc i wsparcie w dziedzinie podatk??w. A wi?c HMRC odpowiedzialne jest za wiele operacji dotycz?cych przyznawania oraz wyp??at ??wiadcze?? finansowych, a tak??e pomoc zwi?zana z r????nego typu opodatkowaniem.

Czym zajmuje si? i za co odpowiedzialna jest organizacja HMRC?

HM Revenue & Customs w g????wnej mierze odpowiedzialne jest za pobieranie i zarz?dzanie podatkami bezpo??rednimi, a tak??e podatkami dochodowymi oraz od os??b prawnych. Dodatkowo organizacja ta odpowiada za podatki od zysk??w kapita??owych i spadkowych, po??rednich czy podatki na ??rodowisko. Innymi aspektami za jakie odpowiedzialna jest organizacja HMRC s? na przyk??ad ubezpieczenia spo??eczne, zarz?dzanie i rozdysponowywanie ??wiadcze?? na dzieci, a tak??e innych form wsparcia ze strony pa??stwa.

Jaka jest wizja dzia??ania HMRC oraz do czego staraj? si? d???y??

Wed??ug informacji jakie upubliczni??a organizacja HM Revenue & Customs ich wizja dotyczy pomocy zwyk??ym obywatelom, kt??rzy maj? wiele ??yciowych problem??w i potrzebuj? wsparcia. Wed??ug danych jakie publikuje HMRC mo??na wyczyta?, i?? zale??y im na tym, aby zrozumie? i pom??c ludziom , kt??rzy potrzebuj? pomocy, zar??wno finansowej jak i prawno-podatkowej.

Warto czasem dowiedzie? si? czego?? wi?cej o wybranej instytucji, gdy?? odpowiada? ona mo??e za bardzo wiele aspekt??w dotycz?cych ??ycia, pracy, dochod??w czy mo??liwo??ci skorzystania z r????nego rodzaju ulg i ??wiadcze??. HM Revenue & Customs mo??e okaza? si? bardzo istotn? instytucj? je??eli stra? si? b?dziemy o dodatkowe profity z tytu??u wychowywania dziecka, czy te?? b?dziemy mieli problem zwi?zany z podatkami. To w??a??nie takie organizacje jak ta mog? wiele zmieni? i pom??c nam w chwilach trudnych, a wr?cz finansowo beznadziejnych.

Autor: Micha?? Steciak

Formularz kontaktowy

Zwrot podatku UK

  [pełna treść]
Wyra??am zgod? na przetwarzanie przez Jubira F.H.U. moich danych osobowych w celach przesy??ania informacji handlowych drog? elektroniczn?, w szczeg??lno??ci na potrzeby przygotowania dla mnie przez Jubira F.H.U. oferty na odzyskanie podatku. Zosta??em poinformowany, i?? administratorem moich danych osobowych jest Jubira F.H.U. z siedzib? w Sosnowcu oraz ??e udost?pnienie danych jest dobrowolne. Mam prawo wgl?du do tre??ci danych oraz ???dania ich poprawienia b?d?? usuni?cia.

Najwyższe zwroty

  • 7474 GBP - 11 miesięcy pracy
  • 4645 GBP - 26 miesięcy pracy
  • 3355 GBP - 9 miesięcy pracy