ZwrotPodatkuAnglia.plportal dla Polak??w pracuj─?cych i mieszkaj─?cych w UK

HM Revenue & Customs od podszewki

Kategoria: Zwrot podatku

Tagi: HM Revenue & Customs, podatek angielski, zwrot podatku

Wiele wyp??at pieni─???nych, zasi??k??w czy innych ??wiadcze?? pieni─???nych w Wielkiej Brytanii odbywa si─? za po??rednictwem jednostki finansowej jak─? jest HM Revenue & Customs. Nie ka??dy wie czym jest ta organizacja i w jaki spos??b funkcjonuje, dlatego te?? w poni??szym artykule znale??─? mo??na bardzo przydatne i istotne informacje dotycz─?ce wy??ej wymienionej organizacji. Szukaj─?c informacji dotycz─?cych brytyjskich podatk??w i og??lnie ujmuj─?c brytyjskich finans??w nie mo??na zapomnie─? o HM Revenue & Customs.
Kiedy i dlaczego powsta??a organizacja HMRC?

Oficjaln─? dat─? powstania HM Revenue & Customs jest dzie?? 18 kwietnia 2005 roku. Organizacja ta powsta??a w wyniku fuzji dw??ch innych jednostek: Inland Revenue oraz HM Customs and Excies. G????wnym powodem, dla kt??rego wspomniana wcze??niej organizacja powsta??a jest pomoc i wsparcie w dziedzinie podatk??w. A wi─?c HMRC odpowiedzialne jest za wiele operacji dotycz─?cych przyznawania oraz wyp??at ??wiadcze?? finansowych, a tak??e pomoc zwi─?zana z r????nego typu opodatkowaniem.

Czym zajmuje si─? i za co odpowiedzialna jest organizacja HMRC?

HM Revenue & Customs w g????wnej mierze odpowiedzialne jest za pobieranie i zarz─?dzanie podatkami bezpo??rednimi, a tak??e podatkami dochodowymi oraz od os??b prawnych. Dodatkowo organizacja ta odpowiada za podatki od zysk??w kapita??owych i spadkowych, po??rednich czy podatki na ??rodowisko. Innymi aspektami za jakie odpowiedzialna jest organizacja HMRC s─? na przyk??ad ubezpieczenia spo??eczne, zarz─?dzanie i rozdysponowywanie ??wiadcze?? na dzieci, a tak??e innych form wsparcia ze strony pa??stwa.

Jaka jest wizja dzia??ania HMRC oraz do czego staraj─? si─? d─???y─??

Wed??ug informacji jakie upubliczni??a organizacja HM Revenue & Customs ich wizja dotyczy pomocy zwyk??ym obywatelom, kt??rzy maj─? wiele ??yciowych problem??w i potrzebuj─? wsparcia. Wed??ug danych jakie publikuje HMRC mo??na wyczyta─?, i?? zale??y im na tym, aby zrozumie─? i pom??c ludziom , kt??rzy potrzebuj─? pomocy, zar??wno finansowej jak i prawno-podatkowej.

Warto czasem dowiedzie─? si─? czego?? wi─?cej o wybranej instytucji, gdy?? odpowiada─? ona mo??e za bardzo wiele aspekt??w dotycz─?cych ??ycia, pracy, dochod??w czy mo??liwo??ci skorzystania z r????nego rodzaju ulg i ??wiadcze??. HM Revenue & Customs mo??e okaza─? si─? bardzo istotn─? instytucj─? je??eli stra─? si─? b─?dziemy o dodatkowe profity z tytu??u wychowywania dziecka, czy te?? b─?dziemy mieli problem zwi─?zany z podatkami. To w??a??nie takie organizacje jak ta mog─? wiele zmieni─? i pom??c nam w chwilach trudnych, a wr─?cz finansowo beznadziejnych.

Autor: Micha?? Steciak

Formularz kontaktowy

Zwrot podatku UK

  [pe??na tre??─?]
Wyra??am zgod─? na przetwarzanie przez Jubira F.H.U. moich danych osobowych w celach przesy??ania informacji handlowych drog─? elektroniczn─?, w szczeg??lno??ci na potrzeby przygotowania dla mnie przez Jubira F.H.U. oferty na odzyskanie podatku. Zosta??em poinformowany, i?? administratorem moich danych osobowych jest Jubira F.H.U. z siedzib─? w Sosnowcu oraz ??e udost─?pnienie danych jest dobrowolne. Mam prawo wgl─?du do tre??ci danych oraz ??─?dania ich poprawienia b─?d?? usuni─?cia.

Najwy??sze zwroty

  • 7474 GBP - 11 miesi─?cy pracy
  • 4645 GBP - 26 miesi─?cy pracy
  • 3355 GBP - 9 miesi─?cy pracy